Algemene handelsvoorwaarden Onbezorgd Ondernemen en iSucces

De hier vermelde Algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing voor Onbezorgd Ondernemen en iSucces, verder te noemen Onbezorgd Ondernemen.

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor (organisatie-) advisering, interim- en projectmanagement, training en coaching, alsmede overige vormen van professionele dienstverlening tussen Onbezorgd Ondernemen en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Offertes
Offertes van Onbezorgd Ondernemen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Onbezorgd Ondernemen zal de door hem te verlenen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De aanbiedingen van Onbezorgd Ondernemen zijn één maand geldig, tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Onbezorgd Ondernemen zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De door Onbezorgd Ondernemen te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als ‘inspanningsverplichting’, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerk(st)ers door de opdrachtgever
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Onbezorgd Ondernemen nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerk(st)ers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Onbezorgd Ondernemen geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Personeel
Onbezorgd Ondernemen kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de opdracht wijzigen, indien hij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verlenen diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Onbezorgd Ondernemen plaatsvinden.

6. Tarieven en kosten van de opdracht
De tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven.
Bij een opdracht wordt minimaal een dagdeel in rekening gebracht. Een dagdeel betreft vier uren. Reis- en verblijfskosten worden separaat in rekening gebracht. Voorzover reis- en verblijfskosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. BTW wordt, over alle door de opdrachtgever aan Onbezorgd Ondernemen verschuldigde bedragen, afzonderlijk in rekening gebracht. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Onbezorgd Ondernemen noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere dan hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
Als de bijeenkomsten/afspraken door omstandigheden niet door kunnen gaan, dan dient dit minimaal drie werkdagen van te voren te worden gemeld, anders worden de kosten voor de geplande tijdsduur door Onbezorgd Ondernemen in rekening gebracht.
Bij overmacht bijvoorbeeld door ziekte of overige omstandigheden waarbij overmacht aan de orde is, wordt 50% van de geplande tijdsduur doorberekend. Onder overmacht valt zeker niet een wijziging in het werkschema. Verzuimde afspraken worden door Onbezorgd Ondernemen volledig in rekening gebracht.

7. Betalingsvoorwaarden
Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 6 genoemd, en voorzover deze niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden wekelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan Onbezorgd Ondernemen met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden of wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Onbezorgd Ondernemen dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Onbezorgd Ondernemen de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt.

9. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht kan, behalve door de inspanning van Onbezorgd Ondernemen, worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Onbezorgd Ondernemen verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Onbezorgd Ondernemen kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor de uitvoering van de opdracht zal zijn. De opdracht is in financiële zin afgesloten zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na verzending van de laatste (eind)factuur dient de opdrachtgever Onbezorgd Ondernemen daarover te berichten. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10. Tussentijdse beëindiging
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, is Onbezorgd Ondernemen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen. Voorts kunnen partijen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement gaat, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

11. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdrachten en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Onbezorgd Ondernemen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Onbezorgd Ondernemen. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12. Vertrouwelijkheid
Onbezorgd Ondernemen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Onbezorgd Ondernemen zal in het kader van de opdracht alle mogelijk voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor reconstructiekosten van informatie en/of documenten die voor de behandeling van een opdracht aan Onbezorgd Ondernemen zijn toevertrouwd zijn gemaximeerd op EUR 125.000,-.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Onbezorgd Ondernemen aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Onbezorgd Ondernemen, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Onbezorgd Ondernemen ter beschikking stellen.

13. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit een overeenkomst, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Onbezorgd Ondernemen voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
Een interventie vindt alleen plaats met instemming van de desbetreffende cliënt.

14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en Onbezorgd Ondernemen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen slechts worden berecht door de bevoegde rechter en het arrondissement van het kantooradres van Onbezorgd Ondernemen.