Diensten die bijdragen aan
swingende organisaties

Lees verder

De drie basis processtappen van veranderen

Onze diensten zijn onder te verdelen in drie basisprocesstappen: 

Om te weten welke beweging je moet gaan maken om je doel te bereiken, moet je eerst weten waar je staat. Voor de eerste stap hebben wij diverse onderzoeksinstrumenten ontwikkeld die daarbij helpen. De belangrijkste is ons onderzoeksinstrument Wortels van de mist. De lightvariant hiervan voor kleinere organisaties is de Vertragingskamer. Beide instrumenten brengen in beeld waar de organisatie wel en niet in control is. Hiermee leggen we de basis om te bepalen hoe wel in control zijn eruitziet.

Het resultaat van deze eerste stap is dat je inzicht hebt in belemmerende en stimulerende gedragspatronen binnen de organisatie, waardoor je handvatten krijgt voor gerichte acties om in control te komen. 

Nu begint het veranderproces echt. Bij het doorbreken van de vastgestelde belemmerende gedragspatronen bij stap 1 begeleiden, trainen en coachen wij directie, management en de medewerkers bij het doen van acties die bijdragen aan het realiseren van succes. Wij nemen hierbij geen verantwoordelijkheden van de organisatie over, maar helpen de verantwoordelijke functionissen hun rol vol te gaan namen. Op deze wijze maken we de de organisatie sterker. Hierdoor zijn de directie en het management ook na ons vertrek zelf in staat is om belemmerende gedragspatronen te herkennen en te doorbreken.

De belangrijkste dienst hierbij is onze begeleiding tijdens de verandering. Afhankelijk van de grootte van de organisatie komen wij wekelijks 1 of meerdere dagdelen ‘intern’ om de verandering op gang te brengen en te houden. 

Omdat je na stap 2 weer in control bent, ontstaat als vanzelf ruimte voor creatie en ontwikkeling. Je hoofd is nu niet meer vol met een mist van allerlei problemen waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe dingen. En ontwikkeling betekent automatisch verandering. Bij stap 3 ‘Gecontroleerd meebewegen’ ga je nu dus groeien naar jouw ambities en dromen. Maar let op; wel in afstemming met de omgeving (economie, maatschappij, ecologie, etc.) van de organisatie. Bekijk anders eerst even het filmpje.

Diensten en begeleidingsvormen

Elke organisatie kent zijn eigen problemen. Echter, wanneer er teveel problemen zijn voelt dat aan als mist: waar begin je? Door de mist ben je het overzicht kwijt, en kan je niet meer helder zien waar de oorzaken van de problemen liggen. Alles lijkt met alles samen te hangen.
Met ons onderzoeksinstrument Wortels van de mist halen wij op een snelle en doeltreffende wijze de bron van de problemen boven water. 

Stappenplan van het onderzoek

- De eerste stap in het traject van Wortels van de Mist is het opdelen van de medewerkers in categorieën, zonder dat de resultaten van het onderzoek straks terug te herleiden zijn tot een individueel persoon. Door gebruik te maken van categorieën geven de resultaten duidelijk inzicht waar de problemen zich precies voordoen. Voorbeelden van categorieën zijn:. Voorbeelden: leeftijdsklasse, opleidingsniveau, afdelingen, functies, bedrijfsspecifieke indelingen zoals ‘begane grond’ versus ‘eerste verdieping’. Hierdoor kunnen we eventuele spanningsvelden in beeld brengen. 

- Alle medewerkers van de organisatie krijgen een link naar een vragenlijst. De medewerkers hebben twee weken de tijd om de vragenlijst in te vullen.

- Verwerken van de data en beschouwing volgens systeem-fenomenologische principes.

- Bespreken van de rapportage in een dialoog met de directie of het managementteam, alwaar een verdere verdiepingsslag gemaakt wordt. Deze dialoog is noodzakelijk om de gevonden gedragspatronen te kunnen herleiden naar de wortels van de organisatie. Deze dialoogsessie duurt in de regel een gehele dag.

- De resultaten verwerken wij optioneel in een rapport. Hierin staan concrete handvatten voor het doen van interventies om de verbinding met de wortels van de organisatie herstellen. 

Resultaat

Je hebt haarscherp in beeld hebt welke symptomen (problemen) spelen in de organisatie, welke gedragspatronen deze symptomen veroorzaken en hoe deze gedragspatronen zijn ontstaan.
Met deze inzichten ben je in staat om met gerichte interventies de balans te herstellen vanuit de wortels van de organsiatie.


De Vertragingskamer is de light variant van Wortels van de mist.
Het is een beperkt onderzoek dat jou als leider in staat stelt om snel de spreekwoordelijke thermometer in een groep te steken en de onderstroom boven water te halen. We noemen het bewust een ‘vertragingskamer’, omdat het je helpt om letterlijk even te vertragen. Vertragen om de boel weer even scherp op het netvlies te krijgen, zodat je daarna weer kunt versnellen. 

Werkwijze

In een beperkte groep zoals bijvoorbeeld een afdeling of een managementteam, wordt de basis vragenlijst van Wortels van de mist uitgezet. Alle deelnemers vullen de vragenlijst in. Aan de hand van de resultaten bepalen wij de top 5 belemmerende patronen die via een dialoogsessie van een dagdeel door onze managing partners besproken worden in het team.

Veranderingen zijn niet te managen. We kunnen het hooguit begeleiden, stimuleren en faciliteren. Een goed veranderproces focust op zowel de harde bedrijfskundige kant als de zachte kant. Deze zachte kant noemen wij de onderstroom in een organisatie. In de onderstroom wordt de verandering geborgd in nieuwe gedragspatronen. 

Onze rol is vooral om de organisatie (directie, management en medewerkers) te coachen en te begeleiden in het doorbreken van gedragspatronen die niet (meer) bijdragen aan het succes van de organisatie. Ondanks dat wij tijdens deze fase structureel tenminste 1 dagdeel per week intern meedraaien binnen de organisatie, staan wij zoveel als mogelijk aan de zijkant; we dragen kennis en kunde over zodat de organisatie sterker wordt in plaats van zwakker en afhankelijk van ons. 

Fusies zijn een verhaal apart. We zijn geen specialist als het gaat om de juridische en financiële kant van fusies. Wel zijn wij specialist als het gaat om het bouwen van een geheel nieuwe samenhangende organisatie waarin de verschillene betrokken partijen zich gezien en geborgen voelen. 

Vaak zien we na een fusie dat er een stammenstrijd heerst tussen de oude bloedgroepen van de fusiepartners. “Zo doen wij dat niet” horen we vaak. Door de organisatie opnieuw op te bouwen vanaf de wortels ontstaat een geheel nieuwe organisatie die de sterktes van beide bloedgroepen tot bloei laat komen. We zetten diverse onderzoeks- en begeleidingsinstrumenten in om de leiders van de nieuwe organisatie te helpen een florerende organsiatie te bouwen. 

Het resultaat is dat binnen afzienbare tijd een florerende organisatie ontstaat die een eenheid vormt. En dus niet een jarenlange onderhuidse strijd tussen de oude bloedgroepen. Zonde van de tijd, geld en energie die daarmee verloren gaat. 

Naast groepsbegeleiding coachen wij ook individueel. Bij coaching kijken we niet alleen naar de persoonlijke thema’s van de coachee, we kijken ook naar de systemische context in de organisatie. Door onze jarenlange ervaring als coach weten we waar we over praten. Door de diverse brillen die wij hanteren, kunnen we vaak snel en doeltreffend een persoon weer goed in zijn/haar vel en rol krijgen. 

De brillen die wij hanteren zijn energie/kwantumfysica, psychosomatiek, psychologie, systeem fenomenologie, PSYCH-K en vele anderen. Al naar gelang de vraag maken wij samen met de coachee een gefundeerde keuze voor de coachmethode.